Sejladsbestemmelser for Torsdagskapsejladser/Øresundsmesterskabet for Træbåde 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Generelt

I maj – september sejles der om torsdagen kapsejlads på Øresund for ældre lystbåde i alt 17 gange med start og mål umiddelbart N for Svanemøllehavnen og med en bane rundt om Middelgrundsfortet. Der er intet tilmeldingsgebyr. Til gengæld skal sæsonvinderne selv bekoste indgravering af bådens navn og årstal på vandrepræmien. Båden skal være NNL-målt for at deltage i kampen om præmierne. Du kan dog godt sejle med uden at være NNL-målt, så får du blot ikke points. Hvis din båd ikke kan måles efter NNL, kan du ikke sejle med.

I 2018 sejler løbet for hurtige både (se nedenfor) som et forsøg efter målereglen DH og ikke NNL. Sejladsledelsen vil beregne DH-målet for fartøjer, der pt. ikke er målt til DH. Forsøget evalueres løbende og på Årsmøde II i oktober 2018 (se nedenfor) tages der beslutning om hvad der skal gælde fra 2019 og fremover.

Der sejles efter de internationale kapsejladsregler, men der skal tages behørigt hensyn til de gamle, værdifulde både under kapsejladsen og altid udvises stor grad af sømandskab. Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du vil vide mere eller melde din deltagelse, så kontakt os på traesejlere@gmail.com eller Henrik Effersøe på belami36@yahoo.dk / tlf. 40 88 19 00.

 

Sejladsdage og tidspunkter

Første sejlads i 2018 finder sted torsdag den 10. maj. Der er desuden en “tune-up-sejlads” torsdag den 3. maj, hvor der sejles på normal vis, men uden pointtildeling. Kapsejladserne afvikles hver torsdag i ugerne 19-26 og 31-39.

Starttidspunktet er i maj og juni kl. 19:00 (1. start) + 19:05 (2. start) og i august og september kl. 18:00 (1. start) + 18:05 (2. start).

Banen

Startlinie: En linie mellem sydligste grønne bøje i Kalkbrænderiløbet ca. 250 m N for indsejlingen til Svanemøllehavnen og gul bøje ca 250 m vest herfor.

Mållinie: En linie mellem den røde bøje ved indsejlingen til Kalkbrænderiløbet ved hjørnet af Fiskerihavnens stenmole og østmærket ca 30 meter vest herfor.

Mærker i banen for alle løb bortset fra løbet for små både: 1. mærke: Nordmærket WP 289. Holdes om styrbord 2. mærke: Middelgrundsfortet. Holdes om styrbord. 3. mærke: Rød lysbøje på positionen 55 44,3´N; 12 37,3´Ø. Holdes om bagbord. 4. Mål Banen for små både er denne:

1.mærke: Rød lysbøje på positionen 55 44,3´N; 12 37,3´Ø. Holdes om styrbord.

  1. mærke: Middelgrundsfortet. Holdes om styrbord.

  2. Mål

Den gennemsnitlige længde af banen for større både inklusive evt. kryds er 7,5 sømil. Banens længde er den samme uanset vindstyrke. Banen for små både er sat til 85% af stor bane, dvs. 6,375 sømil

Ved stærk tåge kan vagthavende båd afkorte banen til kun at gå til 1. mærke (nordmærket WP 289 for større både og den røde lysbøje for små både). Mærkerne skal holdes om styrbord.

Afkortning af banen pga. svag vind sker på følgende måde:

De deltagende både inddeles i 3 kategorier: “Hurtige både“, “Almindelige både” og “Små både”.

(”Almindelige både” er alle både fra løbene for ”Store både”, ”Spidsgattere”, ”Kuttere og Platgattere” og ”Folkebåde”.)

For de enkelte kategorier gælder:

Hurtige både”: Banen afkortes for disse både, hvis første “hurtige båd” runder 1. mærke (WP 289) senere end kl. 19.45 om foråret og kl. 18.45 om efteråret.

Almindelige både”: Banen afkortes for disse både, hvis første “almindelige båd” runder 1. mærke (WP 289) senere end kl. 19.45 om foråret og kl. 18.45 om efteråret.

Små både”: Banen afkortes for disse både, hvis første båd af de “små både” runder 1. mærke (røde lysbøje) senere end kl.19.45 om foråret og kl. 18.45 om efteråret.

Den gennemsnitlige længde af den afkortede bane for større både inklusive evt. kryds er 3,75 sømil (= halv banelængde).

OBS for alle fire baner: Der må ikke sejles indenom den røde bøje ved hjørnet af stensætningen til Fiskerihavnen (bøjen skal opfattes som et mærke i banen). For større både gælder tillige, at den røde lysbøje på positionen 55 44,3´N; 12 37,3´Ø kan passeres på valgfri side på vej til 1. mærke.

Se flg. skitser nedenfor: 1: bane for større både (markeret med rød stiplet linie) og små både (markeret med grøn stiplet linie), 2: skitse af startlinien og 3: skitse af mållinien.

Tryk på kortene for at se større version

  banekort 1

startlinie

maalliniekort

Startprocedure

Der gives et klarsignal 5 min før start samt startsignal. Begge signaler er lydsignaler (1 trut i horn) og de gives fra den vagthavende båd. Vagthavende båd er spidsgatteren Abelone 3 (sejlnummer K 25 S27) eller spidsgatteren Bel Ami (sejlnummer S38 D1) i nævnte rækkefølge.

Det er GPS-tiden/Frankfurttiden der gælder – truttene er kun vejledende. Ved afkortet bane i tilfælde af stærk tåge gives 2 trut i stedet for 1 trut (både 5 min før start samt ved starten).

Flag

Før og under kapsejladsen sejles der uden nationalflag. Både der udgår, skal sætte nationalflag som tegn på at de udgår samt meddele det som sms til 26 39 35 03.

Tidtagning

Deltagerne skal selv tage tiden. For at minimere usikkerheden ved tidtagningen, accepteres der kun GPS-tid eller tid fra et radiostyret ur (Frankfurt- eller atom-ur)

Ved passage af mållinien gives et trut i tågehorn og man noterer sin ankomsttid. Ankomsttiden angivet som klokkeslæt (eksempel 20:21:43) skal meldes efter ankomst i havn, dog senest kl. 23.00 samme aften i første halvsæson og senest kl. 22.00 i anden halvsæson. Meldingen skal sendes som sms til Thorbjørn Andersen på tlf 26 39 35 03. Både der udgår, skal melde dette på samme telefonnummer.

Der er en tidsbegrænsning for kapsejladsen på 3½ time, hvorfor både med sejltider over 3½ time kun vil blive registreret som startende (= 1 point).

Løb og starter

Der sejles pt. i seks løb: ”Store både”, ”Hurtige Både”, ”Kuttere og platgattere”, ”Folkebåde”, “Spidsgattere” og ”Små både”.

Løbsledelsen placerer de deltagende både i løbene og kan indføre nye løb eller nedlægge løb.

Løbsledelsen kan ligeledes beslutte antallet af starter.

Løbsledelsen kan endelig placere enkelte både i en anden start end den, som dens løb hører til.

Ved sæsonstart er der to starter, nemlig:

1.start for løbene ”Store både”, ”Kuttere og platgattere”, ”Folkebåde”, “Spidsgattere” og ”Små både”.

2.start omfatter kun løbet ”Hurtige både”.

Starttidspunktet er i maj og juni kl. 19:00 (1. start) + 19:05 (2. start) og i august og september kl. 18:00 (1. start) + 18:05 (2. start).

Løbsledelsen består af Thorbjørn Andersen og Henrik Effersøe.

Pointsystem

Der ses på antallet af deltagende både i et løb i hele sæsonen. Nr. 1 får 1 ¼ points mere end antallet af deltagende både i løbet, nummer 2 får samme antal points som antallet af deltagende både i løbet, nummer 3 får 1 point mindre og så fremdeles. Fuldførende både er dermed altid garanteret mindst 2 points.

Udgåede og diskvalificerede fartøjer får 1 point.

Pointtildeling forudsætter indmelding af ankomsttidspunkt eller melding om at båden er udgået, se under ”Tidtagning”.

Både der ikke starter eller som ikke meddeler deres ankomsttid/at de er udgået, får ingen points.

For hver båd sammentælles points for de 10 sejladser med flest points. Hvis der herefter er pointlighed mellem to eller flere både i et løb, vinder båden med flest førstepladser. Hvis der fortsat er pointlighed, vinder båden med flest andenpladser og så fremdeles.

Præmier

Der er udsat vandrepræmier til vinderen igennem hele sæsonen i hvert løb. Der er ikke præmier i den enkelte sejlads. Halvdelen af bådene i hvert løb præmieres med et certifikat.

Præmierne uddeles på årsmødet torsdag den 4. oktober 2018. Separat møde om sejladsbestemmelser holdes torsdag den 25. oktober 2018.

Vindstyrke

Af hensyn til enkelheden i beregningen af sømiletider sættes vindstyrken ved alle sejladser til 3-5 m/s – uanset den aktuelle vindstyrke.

Aflysning pga. for meget vind eller tåge

Hvis DMI (Byvejr, København) kl. 15 på sejladsdagen viser, at der fra 1. start og 2 timer frem er mere end 15 m/s i stødene, aflyses kapsejladsen.

Den vagthavende båd kan også aflyse sejladsen ved tæt tåge.

Ved aflysning afgiver vagthavende 5 trut 10 minutter før start. Hvis der sejles alligevel (uden points), følges sædvanlig startprocedure. Hvis der sejles efter aflysning, sejles der med nationalflag.

Ændring i bådenes NNL-mål

Ændringer i bådenes mål skal meddeles til Løbsledelsen senest 5 dage før den sejladsdag hvor ændringen skal gælde fra. Hvis ændringen involverer fysisk måling af båden, skal denne være sket senest 5 dage før den sejladsdag hvor ændringen skal gælde fra.

Der kan vælges mellem at sejle med spiler/genakker eller at sejle uden disse sejl til starten af hver halvsæson. Valget kan ikke ændres undervejs i halvsæsonen.

Ovennævnte sejladsbestemmelser for 2018 er besluttet på K.T.S.-årsmødet den 15. november 2017.

Udsigten fra Bel Ami

Udsigten fra Bel Ami