Sejladsbestemmelser for KTS-Torsdagskapsejladser /Øresundsmesterskabet for Træbåde 2012

Generelt

I maj - september sejles på torsdage i alt 16 gange fordelt på seks løb for ældre lystbåde på Øresund med start og mål umiddelbart N for Svanemøllehavnen og med en bane rundt om Middelgrundsfortet.

Der er intet tilmeldingsgebyr. Til gengæld skal sæsonvinderne selv bekoste indgravering af bådens navn og årstal på vandrepræmien. Båden skal have NNL-målebrev for at deltage i kampen om præmierne. Du kan dog godt sejle med uden målebrev, så får du bare ikke points. Hvis din båd ikke kan måles efter NNL kan du ikke sejle med. Der sejles efter de internationale kapsejladsregler, men der skal tages behørigt hensyn til de gamle, værdifulde både under kapsejladsen og altid udvises stor grad af sømandskab.


Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du vil vide mere eller melde din deltagelse, så send en mail til Niels Laursen på laursenniels@gmail.com eller ring på 29 91 12 12. Henrik Effersøe kan også kontaktes på hhv belami36@yahoo.dk og 40 88 19 00.

Sejladsdage og tidspunkter

Første sejlads i 2012 finder sted tirsdag den 15. maj. Der er dog "tune-up-sejlads" torsdag den 10. maj, hvor vi sejler på normal vis, men uden pointtildeling. Kapsejladserne afvikles hver torsdag i ugerne 20-26 og 31-39. Bemærk dog, at der sejles tirsdag den 15. maj i stedet for Kristi Himmelfartsdag den 17. maj.
Starttidspunktet er i maj og juni kl. 19:00 og i august og i september kl. 18:00.

Banen

 Startlinie:En linie mellem sydligste grønne bøje i Kalkbrænderiløbet ca. 250 m N for indsejlingen til Svanemøllehavnen og gul bøje ca 100 m vest herfor.


Mållinie:En overétlinie mellem den røde bøje ved indsejlingen til Kalkbrænderiløbet ved hjørnet af Fiskerihavnens stenmole og østmærket ca 30 meter vest herfor. Båden skal ved målgangen befinde sig max 50 meter vest for østmærket.

 

 

Mærker i banen:
 1. mærke: Nordmærket WP 289. Holdes om styrbord
2. mærke: Middelgrundsfortet. Holdes om styrbord.
3. mærke: Rødt mærke på positionen 55 44,3´N; 12 37,3´Ø. Holdes om bagbord.
4. Mål


Banens længde som ovenfor beskrevet er ca. 7,5 sømil. Ved ringe vind, for stærk vind eller tåge kan vagthavende båd afkorte banen til kun at gå til 1. mærke (nordmærket WP 289), der skal holdes om styrbord – og retur til mål. Banen er i dette tilfælde ca. 3,75 sømil (= halv banelængde).


NB: De små både springer nordmærket WP 289 i banen over. Ved kort bane sejler små både samme bane som øvrige både.

 

Startprocedure

Der vil blive givet et klarsignal 5 min før start samt startsignal. Begge signaler er lydsignaler (1 trut i horn) og vil blive afgivet fra vagthavende båd.
Vagthavende båd er enten spidsgatterne Skjald, Bel Ami, Kiva eller Ursa.
Det er GPS-tiden/Frankfurttiden der gælder – truttene er kun vejledende.
Ved afkortet bane gives 2 trut i stedet for 1 trut (både 5 min før start samt ved starten).

Flag

Før og under kapsejladsen sejles der uden nationalflag. Både der udgår skal sætte nationalflag som tegn på at de udgår samt meddele det som sms til 29 91 12 12.

Tidtagning

Deltagerne skal selv tage tiden. For at minimere usikkerheden på tidtagningen opfordres der til at der bruges et digitalt ur, der er stillet præcist inden start. Allerbedst er uret i GPS-en, hvis der findes en sådan ombord. Ved passage af mållinien gives et trut i tågehorn og man noterer sin ankomsttid (eksempel: 20:21:43).
Sejltiden skal meldes inden kl. 23.00 samme aften til enten laursenniels@gmail.com eller som sms til 29 91 12 12.


Der er en tidsbegrænsning for kapsejladsen på 3 timer, hvorfor både med sejltider over 3 timer kun vil blive registreret som startende (= 1 point).

Løb

Der sejles i seks løb: ”Store både", ”Hurtige Både”, ”Kuttere og platgattere", ”Folkebåde”, "Spidsgattere" og ”Små både”.


Løbsledelsen placerer de deltagende både i løbene og kan indføre nye løb eller nedlægge løb.

Pointsystem

Nr. 1 får ligeså mange points som antallet af startende både plus 1/4 point, nummer to får ligeså mange points som antallet af startende både minus ét, nummer tre som antallet af startende minus to og så fremdeles. Diskvalificerede eller udgåede fartøjer får 1 point. Både der ikke starter får ingen points.

For hver båd sammentælles points for de 10 sejladser med flest points. Hvis der herefter er pointlighed mellem to eller flere både i et løb, vinder båden med flest førstepladser. Hvis der fortsat er pointlighed, vinder båden med flest andenpladser og så fremdeles.

Præmier

Der er udsat vandrepræmier til vinderen igennem hele sæsonen i hvert løb. Der er ikke præmier i den enkelte sejlads.
Halvdelen af de deltagende både i hvert løb præmieres med et certifikat, dog præmieres altid nr. 1 og 2.

Præmierne uddeles på årsmødet torsdag den 4. oktober 2012. Separat møde om sejladsbestemmelser holdes torsdag den 25. oktober 2012.

Vindstyrke

Af hensyn til enkelheden i beregningen af sømiletider sættes vindstyrken ved alle sejladser til 3-5 m/s – uanset den aktuelle vindstyrke.

Aflysning pga. for meget vind

Hvis farvandsudsigten fra DMI (Bælthavet og Sundet) som den fremstår kl. 15 på sejladsdagen viser gul farve (=14-17 m/s) eller derover på nogen del af Sundet N for Saltholm til S for Hveen kl. 19 eller 20 (efter sommerferien kl. 18 eller 19) aflyses kapsejladsen. Den vagthavende båd kan også aflyse sejladsen ved tæt tåge. Ved aflysning afgiver vagthavende 5 trut 10 minutter før start. Hvis der sejles alligevel (uden points), følges sædvanlig startprocedure. Hvis der sejles efter aflysning, sejles der med nationalflag.

 

Ovennævnte sejladsbestemmelser for 2012 er besluttet på K.T.S.-årsmødet den 27. oktober 2011.